Virtual Scarce Water in China

Kuishuang Feng, Klaus Hubacek, Stephan Pfister, Yang Yu & Laixiang Sun , Kuishuang Feng, Klaus Hubacek, Stephan Pfister, Yang Yu & Laixiang Sun , 2014