History of Water Conservation in Shendong Mining Area, China

Changshen Wang, Yajun Sun, Xiexing Miao, Guoyong Yang, Changshen Wang, Yajun Sun, Xiexing Miao, Guoyong Yang, 2008